CaixaBank obté un benefici semestral de 622 milions, després d’assumir el cost de l’acord laboral

CaixaBank ha obtingut un benefici semestral de 622 milions
CaixaBank ha obtingut un benefici semestral de 622 milions

El Grup CaixaBank, que presideix Jordi Gual i del qual Gonzalo Gortázar és el conseller delegat, va obtenir durant el primer semestre del 2019 un benefici atribuït de 622 milions, un 52,1 % menys que en el mateix període de l’any anterior. Incideix en aquesta evolució l’acord laboral assolit durant el segon trimestre, que ha suposat una despesa de 978 milions (685 milions nets). Si s’exclogués aquest efecte, el resultat s’incrementaria un 0,7 % respecte del mateix període de l’exercici anterior, fins als 1.307 milions, i el ROTE se situaria en el 9,4 %.

El marge d’interessos del primer semestre ascendeix a 2.478 milions (+1,9 % respecte del mateix període del 2018). Aquesta partida rep l’impacte, principalment, de l’increment dels ingressos del crèdit i els costos menors de finançament retail i institucional. Els ingressos core del Grup es mantenen estables en l’evolució interanual. En la variació trimestral es produeixen uns ingressos core més alts (+1,5 %), principalment per més comissions i ingressos per contractes d’assegurances.

Els ingressos per comissions se situen en 1.248 milions d’euros, -3,5 % respecte del mateix període de l’exercici anterior. En aquesta línia, les comissions bancàries, valors i d’altres ascendeixen a 719 milions d’euros (-3,0 %), que tenen l’impacte, entre altres, de menys operacions singulars en banca d’inversió.

Pel que fa a l’ingrés de la cartera de participades, els ingressos per dividends inclouen durant el segon trimestre d’ambdós exercicis el dividend de Telefónica per 104 milions d’euros. Addicionalment, el segon trimestre del 2019 inclou el registre de 46 milions d’euros bruts corresponent a BFA.

En aquest sentit, els resultats de les entitats valorades pel mètode de la participació disminueixen 294 milions d’euros (-58,4 %) respecte del mateix període de l’exercici anterior; essencialment, per la no atribució el 2019 del resultat de BFA i Repsol (312 milions d’euros el 2018). Si s’exclogués aquest efecte, l’evolució d’aquest epígraf seria positiva (+9,4 %). Durant el segon trimestre, CaixaBank ha finalitzat la venda de la participació que tenia a Repsol.

El resultat d’operacions financeres se situa en 261 milions d’euros (-10,9 %), que inclou durant el segon trimestre, entre altres, la materialització de plusvàlues en actius de renda fixa. El 2018 incloïa el registre de la revaloració de la participació de BPI en Viacer en el context de la seva desinversió i el resultat de l’operativa de cobertures associades a les obligacions subordinades amortitzades anticipadament.

A més, el segon trimestre de l’any inclou la contribució al Fons Únic de Resolució (FUR) per un import de 103 milions d’euros (97 milions d’euros el 2018).

Creixement sostingut en crèdits i recursos durant el semestre

El Grup CaixaBank supera, per primera vegada, els 600.000 milions d’euros en volum de negoci  (recursos de clients + crèdit brut) amb un increment del 4,9 %, gràcies a l’èxit comercial. Augmenten els recursos de clients fins als 380.864 milions d’euros (+6,2 % el 2019). Dins aquesta partida, els  recursos en balanç assoleixen els 276.876 milions d’euros (+6,7 %).

L’estalvi a la vista assoleix els 189.951 milions d’euros. Incideix en aquesta evolució (+9,0 % durant l’any i +5,5 % durant el trimestre), entre altres, l’efecte estacional de les pagues dobles i la fortalesa de l’entitat, que supera els 4 milions de nòmines domiciliades.

Destaca l’increment dels passius per contractes d’assegurances (+4 % durant l’any i +0,9 % durant el trimestre) gràcies a l’evolució de la cartera de productes i a l’adaptació a les necessitats dels clients. També sobresurt la bona evolució dels Unit Linked, que creixen un 16,6 % durant l’any.

Respecte dels actius sota gestió, creixen fins als 98.199 milions. Incideix en la seva evolució anual (+4,5 %) el bon comportament dels mercats després de la caiguda a finals del quart trimestre del 2018. El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 66.513 milions (+3,1 % durant l’any, estables durant el trimestre) i els plans de pensions se situen en 31.686 milions (+7,7 % durant l’any i + 2,3 % durant el trimestre). CaixaBank manté una quota de mercat a Espanya del 16,8 % en fons d’inversió i del 24,6 % en plans de pensions.

D’altra banda, el crèdit brut a la clientela se situa en 230.867 milions d’euros (+2,7 %) i la cartera sana creix un 3,3 % el 2019. Si no es considera l’efecte estacional de les bestretes a pensionistes del juny (1.684 milions d’euros), l’evolució de la cartera sana durant l’any és del +2,5 %.

El crèdit a particulars -altres finalitats- augmenta un 5,8 % el 2019 i durant el trimestre, impulsat pel crèdit al consum (+8,2 % durant l’any i +4,7 % durant el trimestre) i també per l’estacionalitat positiva de la bestreta a pensionistes durant el segon trimestre. A més, el finançament a empreses -sectors productius expromotors- augmenta un 4,3 % el 2019 (+2,5 % durant el trimestre).
 

Reducció de la morositat fins al 4,2 %

La ràtio de morositat es redueix fins al 4,2 % (-46 punts bàsics durant el semestre) i els saldos dubtosos descendeixen 793 milions d’euros durant el semestre (-581 milions d’euros durant el trimestre) i se situen en 10.402 milions d’euros. La ràtio de cobertura de la morositat és del 54 %.

La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya ascendeix a 863 milions d’euros (+123 milions d’euros durant l’any i +50 milions d’euros durant el trimestre).

La cartera de lloguer a Espanya se situa en 2.329 milions d’euros nets de provisions (-150 milions d’euros durant l’any i -79 milions d’euros durant el trimestre) i el total de vendes d’immobles el 2019 assoleix els 232 milions d’euros.

Les dotacions per a insolvències se situen en 204 milions d’euros, -17,6 % respecte del mateix període de l’exercici anterior.

Excel·lent posició de liquiditat i solvència

Els actius líquids totals se situen en 87.574 milions d’euros a 30 de juny, amb un creixement de 8.044 milions d’euros l’any a causa de l’evolució positiva del gap comercial i a un volum de noves emissions superior als venciments.

Pel que fa a la Liquidity Coverage Ratio mitjana del Grup (LCR), a 30 de juny de 2019 és del 195 %, molt per sobre del mínim puntual requerit del 100 % a partir de l’1 de gener de 2018.

El saldo disposat de la pòlissa del BCE que a 31 de març de 2019 era de 28.183 milions d’euros es redueix a 14.773 milions d’euros a 30 de juny (-13.410 milions d’euros durant l’any per devolució anticipada parcial del TLTROII).

D’altra banda, la ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) se situa a 30 de juny en l’11,6 %. Si s’exclou l’impacte de -11 punts bàsics per la primera aplicació de la normativa IFRS16 i de -5 punts bàsics de l’ajust dels requeriments de risc de crèdit pel finançament de béns immobles, l’evolució del semestre ha estat de +14 punts bàsics per generació orgànica de capital i +7 punts bàsics per l’evolució dels mercats i altres impactes. Aquesta evolució de la ràtio de capital està en línia amb l’objectiu marcat en el Pla Estratègic 2019-2021.

CaixaBank, referent en digitalització

CaixaBank reforça el lideratge en banca digital amb un 59,4 % de clients digitals a Espanya (6,3 milions de clients).

A més, CaixaBank ha accelerat les iniciatives de transformació previstes en el Pla Estratègic. S’avança al juny del 2020 l’objectiu del Pla (desembre del 2021) de disposar de 600 oficines Store. Així mateix, es reafirma el compromís de l’entitat amb la inclusió financera i la proximitat al territori, amb la consolidació de la xarxa d’oficines rurals. Actualment, té 1.081 oficines AgroBank a Espanya, que estan situades en municipis de menys de 10.000 habitants, i més de 2.000 municipis tenen una oficina de l’entitat.

Recentment, l’entitat ha estat triada Millor Banc a Espanya 2019, Millor Banca Responsable a l’Europa Occidental 2019 i Millor Transformació Bancària a l’Europa Occidental 2019 per la revista britànica Euromoney. Els tres premis suposen un reconeixement a la transformació del banc en els últims anys fins a esdevenir l’entitat líder en banca de particulars i en banca digital a Espanya i Portugal, i en un referent a Europa en banca socialment responsable.

Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Deixa un comentari

Notícies més llegides

 

Desactiva tu adbloker en nuestra web para disfrutar el contenido

  1. Pulsa el icono del adblocker
  2. Selecciona “No actuar en páginas de este sitio web” (o similar). También puedes pulsar el botón “Activado para este sitio” o “Pausar adblocker”.
  3. Pulsa el botón refrescar de tu navegador para ver el contenido completo.