Jaume Reixach

Director

EL TRIANGLE.EU és un diari digital d’informació i d’opinió, especialitzat en investigació i notícies exclusives. Té una doble versió en català i castellà. Està vinculat al setmanari EL TRIANGLE, que s’edita des de l’any 1990.

Redacció digital
[email protected]

Subscripcions
[email protected]