Avís legal

El portal d’EL TRIANGLE, les pàgines que el formen i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines, inclouen textos i imatges protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis, podent visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament i exclusivament, per el seu ús personal i privat. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

EL TRIANGLE ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d’evitar-ne, en la mesura del que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 151999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades que qualsevol usuari ens faciliti passaran a formar part de la base de dades interna i seran utilitzades únicament per a les finalitats descrites en el mateix formulari de subscripció. L’usuari té dret a accedir a la informació recopilada i rectificar-la io cancel·lar-la, així com oposar-se al seu tractament enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected] indicant clarament el seu nom, cognoms i adreça. Si en el termini d’un mes no ha donat cap resposta s’entén que dóna el seu consentiment, encara que aquest serà revocable en qualsevol moment.