La Sindicatura de Comptes alerta de disfuncions comptables en el servei dels centres de menors de la DGAIA

Un informe sobre el període 2016-2020 diu que es va fer servir el procediment d'emergència sense complir els requisits

La Sindicatura de Comptes
La Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes ha detectat diverses disfuncions comptables en els contractes a empreses per prestar el servei als centres d’acollida de menors de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). La Sindicatura ha fet públic un informe del període 2016-2020 i ha conclòs que la DGAIA va prorrogar diversos contractes sense signar cap document de pròrroga, tot i que es van continuar prestant els serveis. També es va fer servir “reiteradament” el procediment d’emergència en la contractació dels serveis el 2017 i el 2018 sense que es complissin els motius recollits legalment. A més, es van incloure modificacions del règim econòmic que van suposar una alteració “significativa” dels contractes originals.

D’altra banda, l’informe explica que en els centres de la mostra la despesa reconeguda per la DGAIA va ser superior a la despesa contractada en 774.283 euros l’exercici 2016, 5,26 milions el 2017 i 11,80 el 2018. Davant la manca de formalització o retard en la formalització de les pròrrogues dels contractes dels serveis prestats, la facturació d’aquests serveis “no tenia cobertura legal per al reconeixement de la despesa”. Per pagar aquesta despesa, en els exercicis del 2017, 2018, 2019 i 2020, la DGAIA va tramitar diferents comunicacions al Govern de la Generalitat perquè prengués coneixement del reconeixement extrajudicial de crèdit. La Sindicatura ha afirmat que la manca de tramitació de les pròrrogues podia ser motiu per incórrer en un supòsit de responsabilitat establert normativament.

L’informe també ha fiscalitzat el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, de qui assegura tampoc va formalitzar en cap document administratiu una part de les pròrrogues anuals dels contractes adjudicats a empreses prestadores dels serveis d’acolliment a la infància i l’adolescència de la capital catalana. L’escrit assenyala que el 2016 va reconèixer la despesa de 15 centres sense tenir cap empara formal per poder ser reconeguda en el pressupost, i afegeix que el 2018 els pagaments de les obligacions efectuats pel Consorci, per valor de 44,2 milions, es van fer senes que tinguessin un instrument jurídic vàlid vigent que els suportés. Aquests pagaments es van incloure després en l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit del maig del 2019.

La Sindicatura conclou que la no formalització expressa de les pròrrogues abans de finalitzar el període de vigència establert en el contracte inicial o en la pròrroga de l’exercici anterior condueix a l’extinció del contracte, atesa la prohibició legal de les pròrrogues tàcites o no documentades. A més, considera que les resolucions d’adaptació dictades el 2019 i el 2020 serien també constitutives de nul·litat de ple dret pel mateix motiu i la Sindicatura apunta que caldria sotmetre-les al procediment de revisió d’ofici. Davant d’aquestes conclusions, la Sindicatura ha recomanat avaluar les necessitats i fer estudis econòmics del cost del servei per adaptar els preus dels mòduls i continuar amb els processos de regularització que s’han iniciat.

(Visited 58 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari