Les llistes d’espera de la sanitat ja van empitjorar abans de la pandèmia

La Sindicatura de Comptes diu que el CatSalut no va publicar tota la informació ni garantir la fiabilitat de les dades

Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes ha fet públic l’informe sobre les llistes d’espera dels serveis sanitaris del 2019 i ha conclòs que aquestes ja van empitjorar respecte al 2018, abans de la pandèmia, perquè va augmentar el temps mitjà d’espera dels pacients atesos, el nombre dels pacients pendents de ser atesos a final d’any i el temps mitjà d’espera d’aquests pacients. Concretament, el temps mitjà d’espera dels pacients intervinguts el 2019 va ser de 134 dies; de 45 dies per als pacients que necessitaven una prova diagnòstica i de 59 dies per a les consultes externes. A finals del 2019, aquestes xifres van pujar a 155, 84 i 205 dies, respectivament.

Segons l’informe de la Sindicatura, a més, l’any 2019, el 22,6% dels pacients de la llista d’espera garantida i el 24,1% dels pacients de la llista d’espera amb termini de referència van ser intervinguts o atesos fora dels terminis que estableix la normativa. A finals del 2019, el 5,5% dels pacients pendents d’una intervenció garantida i el 53,1% dels pacients pendents d’una prestació sanitària amb termini de referència havien excedit els terminis.

L’informe també alerta que el CatSalut no va tenir cura suficient de la fiabilitat i qualitat de les dades del registre d’espera, ja que des de l’any 2018 no verificava que les dades de les llistes d’espera (dates d’entrada i sortides del registre, prioritat assignada, motius de baixa) coincidissin amb les dades reals i s’adeqüessin al que estableix la normativa. A més, remarca que el CatSalut no va publicar en la seva web tota la informació que estableix la normativa dels pacients inclosos en llistes d’espera, i constata discrepàncies significatives entre les dades publicades i les de l’informe.

La Sindicatura tampoc ha pogut verificar el procediment establert pel CatSalut perquè els pacients poguessin exercir el dret a ser intervinguts quirúrgicament un cop transcorregut el termini màxim d’accés a les prestacions sanitàries garantides, ja que el CatSalut desconeix els pacients que van utilitzar aquest dret. Tot i això, la Sindicatura constata que la gestió realitzada pel CatSalut no va propiciar que els ciutadans l’exercissin.

Recomanacions per revertir la situació

L’organisme fa deu recomanacions per revertir la problemàtica de les llistes d’espera, entre elles la conveniència d’elaborar un pla d’actuació per disminuir els temps d’espera i no sobrepassar els terminis de garantia i els terminis de referència. La Sindicatura també recomana modificar la normativa per fer extensiva la garantia de terminis màxims a totes les intervencions quirúrgiques, primeres proves diagnòstiques i consultes externes d’atenció especialitzada, i perquè sigui el CatSalut qui, d’ofici, iniciï els tràmits perquè els pacients siguin intervinguts sense més demora.

(Visited 68 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari