Més de 300.000 pimes i autònoms ja han rebut l’ajuda de Kit Digital

Kit Digital compta amb més de 10.900 agents digitalitzadors adherits al Programa

Actualment, més de 300.000 empreses, microempreses i autònoms ja han rebut l’ajuda del programa Kit Digital, fet que suposa que més de 1.350 milions d’euros dels fons Next Generation EU han arribat a les pimes i autònoms per digitalitzar els negocis.

Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya gestionada per Red.es, entitat adscrita al Ministeri de Transformació Digital a través de la Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial. Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que té l’objectiu de digitalitzar pimes i autònoms amb menys de 50 empleats, de tots els sectors productius a tot el territori nacional. El Programa compta, a més, amb la participació de la Cambra de Comerç d’Espanya com a entitat col·laboradora.

El Govern va obrir el 12 de setembre passat, a través de Red.es, una nova convocatòria d’ajudes del Programa Kit Digital per a altres fórmules de negoci que no havien pogut accedir a les convocatòries anteriors i no podien optar al bo de 2.000 €, 6.000 € o 12.000 € per digitalitzar la seva activitat.

Aquesta nova convocatòria va dirigida a les comunitats de béns, les societats civils amb objecte mercantil o societats civils professionals i les explotacions agràries de titularitat compartida amb menys de 50 empleats podran sol·licitar-ne el bo digital. A més, compta amb un pressupost inicial de 100 milions dʻeuros ampliables i té per finalitat la millora de la competitivitat i del nivell de maduresa digital de les entitats beneficiàries. El termini de sol·licitud continua sent, com a la resta de les convocatòries que estan actives, fins al proper 31 de desembre del 2024.

 • La quantia de l’ajuda es determinarà atenent la mida de la plantilla del beneficiari, i pot pertànyer a algun dels grups segment I següents (entitats entre 10 i menys de 50 empleats) que podran optar a un bo de 12.000 euros, el segment II ( entitats entre 3 i menys de 10 empleats) que podran rebre un abonament de 6.000 euros o el segment III (entitats entre 0 i menys de 3 empleats) la quantia econòmica dels quals podrà ser de 2.000 euros.

A més de pertànyer a un dels tres segments –és a dir, que el beneficiari tingui entre zero i menys de 50 treballadors– i estar constituït com a comunitat de béns, societat civil o explotació agrària de titularitat compartida, els negocis hauran de complir també els següents requisits:

 • No ser Agents Digitalitzadors Adherits.
 • No ser autònoms societaris ni autònoms col·laboradors.
 • No ser unions temporals d’empreses (UTE).
 • No haver obtingut la condició de beneficiaris en alguna de les convocatòries del Programa Kit Digital.
 • No ser col·legis professionals, societats civils (excepte les societats civils amb objecte mercantil i les societats civils professionals), comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.
 • Estar inscrits al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Tributària i tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisiEstar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • No superar el límit d’ajuts de mínims.

Com sol·licitar les ajudes de Kit Digital?

Les microempreses, autònoms/es, petites empreses i des del setembre també les comunitats de béns, explotacions agràries de titularitat compartida, societats civils professionals i societats civils amb objectiu mercantil poden accedir a lajuda de Kit Digital a través de la seu electrònica de Xarxa. és.

Els passos per sol·licitar els ajuts d’aquest programa són:

 1. Registrar-se a l’àrea privada de www.acelerapyme.es amb el NIF de l’entitat i completar el test d’autodiagnòstic digital que no triga més de 10 minuts
 2. Consulteu la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà escollir una o diverses de les que s’indiquen al catàleg que es pot consultar a www.acelerapyme.es/
 3. Sol·licitar l’ajut a la seu electrònica de Red.es a través del formulari únic que ha habilitat Red.es.

Com a novetat a la nova convocatòria, les entitats a les quals s’adreça hauran d’emplenar un formulari únic independentment del segment (I, II o III) al qual pertanyin. Serà Red.es qui realitzi, després de rebre la sol·licitud, les verificacions necessàries per comprovar en quin segment s’ubica cada entitat sol·licitant.

A més, per a les comunitats de béns, explotacions agràries de titularitat compartida i les societats civils amb objecte mercantil que no estiguin constituïdes en escriptura pública caldrà que lentitat presenti un model de representació legal nomenant un representant legal dels integrants de lentitat. El model que haurà d’emplenar està disponible a la convocatòria. Aquest procediment no serà necessari per a societats civils professionals.

Quan Red.es us assigni l’ajuda, l’entitat beneficiària haurà de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors amb els quals desenvolupar les solucions de digitalització que s’adaptin millor a les necessitats del vostre negoci i subscriure els Acords de prestació de solucions de digitalització.

Les ajudes són de concurrència no competitiva i s’atorgaran de forma directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.

MÉS DE 10.900 AGENTS DIGITALITZADORS PER TOT ESPANYA

Kit Digital compta amb més de 10.900 agents adherits a tot Espanya, el 98% dels quals són petites empreses TIC.

El Programa ha volgut donar un paper protagonista a les pimes TIC per fer que la digitalització es mantingui en el temps i millori la productivitat d’empreses beneficiàries i agents digitalitzadors. De fet, en una enquesta elaborada entre el febrer i l’abril del 2023 per Red.es a una mostra de 4.400 agents digitalitzadors, prop del 90% afirmen que continuaran signant acords i més del 50% han destacat que Kit Digital ha incrementat la seva xifra de negoci

L’agent digitalitzador és el responsable d’implantar la solució tecnològica a la pime o autònom beneficiari del bo digital, i rep l’ajut econòmic un cop ha justificat correctament la seva feina. Per tant, la seva responsabilitat és implantar la solució i justificar la feina per cobrar l’ajuda.

En aquests moments, el termini màxim de pagament dels treballs realitzats i justificats correctament és de 60 dies. Això és un èxit sense precedents en la gestió dajuts públics a tot Europa. Actualment, el 98% de les justificacions presentades fa més de 60 dies, ja estan pagades i el restant estan en esmena.

Kit Digital ja és el programa d’ajuts a la digitalització de pimes més demandat de la història

Sota el lema Zero papers, Red.es explica que ha dissenyat un sistema de tramitació “molt innovador” usant eines de robotització i intel·ligència artificial automatitzat que redueix la càrrega burocràtica, disminueix el nombre de documents a presentar i escurça els terminis de concessió.

L’empresa podrà sol·licitar l’ajut sense aportar cap documentació. Serà suficient que l’empresari autoritzi a Red.es a consultar d’ofici els requisits i les obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari, salvaguardant la transparència i seguretat jurídica.

Una altra de les innovacions del Programa, i que també estarà present en aquesta convocatòria, és la figura del “representant voluntari” que permet que qualsevol tercer, sigui persona física o jurídica, degudament autoritzada, pugui demanar la subvenció per compte de l’empresa eliminat tràmits a la pime.

Si necessites més informació et poden ajudar al telèfon al 900 909 001, o a www.acelerapyme.es

Si sou agent digitalitzador comptes amb un canal d’atenció exclusiva al telèfon 900 906 677 o a través del correu electrònic  [email protected].

(Visited 86 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari