Denuncien que hi ha taxis que circulen sense l’obligatòria autorització metropolitana

El sector es mobilitza aquest dimecres dia 25 contra la proliferació massiva dels VTC

Els taxistes de Barcelona estan en peu de guerra i ja van protagonitzar una marxa lenta per la ciutat dimarts passa

El taxi de Barcelona viu moments de crispació per la presència massiva dels VTC (vehicle de transport amb conductor) als carrers, malgrat que regeix una nova normativa que incompleixen. El sector es va manifestar la setmana passada fins al Parlament, i aquest dimecres 25 de gener també protagonitzarà una aturada, coincidint amb la del professorat i la del personal sanitari.

Però els VTC no són l’únic problema del taxi a Barcelona. EL TRIANGLE ha tingut accés a diverses denúncies a Treball, segons les quals, taxis de la família Gracia, hereva del Sindicat de Taxistes Autònoms de Barcelona (STAB), que va fundar Dionisio Gracia Fajardo, estan circulant sense l’autorització metropolitana, que és obligatòria. Algunes de les llicències involucrades serien: 6342 (0195 HMV), 1443 (7116 KHJ), 1654 (8619 HTD), 2501 (7642 JBG) i 6911 (4587 KVV).

Els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona han immobilitzat aquests taxis, però sempre passa el mateix: misteriosament, són rescatats del Dipòsit Municipal i continuen circulant, fet impossible per a qualsevol autònom que no tingui en regla el seu taxi.

Ignorem si la recuperació d’aquests vehicles s’ha fet amb el pagament d’alguna multa. El que sí que hem pogut saber és que les denúncies per aquestes infraccions consten en el Llibre d’Inspecció del Taxi i en els arxius de la Guàrdia Urbana.

Una pregunta queda en l’aire: com és possible? És més: hi ha involucrades altres flotes? Mentre el control sobre els altres taxis i ara sobre els VTC s’incrementa i s’ordena la seva immobilització si falta l’autorització metropolitana, aquests taxis treballen amb normalitat encara que no tinguin el segell que els habilita.

Potser el misteri es resol per l’existència d’un document expedit per l’Institut Metropolità del Taxi (IMET) a l’empresa Gracia Cristóbal Inversiones Empresariales, SL, amb data 14 de març del 2022, en què es fa constar que l’esmentada empresa “ha passat de manera favorable la revisió administrativa anual corresponent a les llicències de les quals és titular”. El certificat aprovat per Yolanda Troyano Escribano és original i EL TRIANGLE ha revisat la signatura electrònica en el servei de verificació de l’IMET.

Els articles 33 al 36 del Reglament Metropolità del Taxi regulen aquesta autorització. Per comptar amb la “revisió administrativa anual” favorable s’ha de complir amb tots els requisits enumerats a l’article 32. L’apartat 1 d’aquest article assenyala: “Independentment de les revisions previstes d’inspecció tècnica de vehicles i taxímetres per part dels serveis dependents dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents en aquesta matèria, totes les llicències i taxis de l’àmbit d’aquest reglament seran objecte d’una revisió metropolitana ordinària anual que tindrà la consideració de condició essencial de la llicència per determinar la seva validesa”.

A més, es consideren infraccions greus “prestar servei amb la revisió metropolitana ordinària caducada” (article 53.2.e) o “prestar servei sense assegurança obligatòria del vehicle vigent o, si fos el cas, sense que la pòlissa cobreixi la conducció per persona diferent de la del titular” (article 53.2.c). En el cas de la pòlissa d’assegurança, el fet que el taxi no estigui en condicions mecàniques i elèctriques òptimes, aquesta situació, davant qualsevol accident, anul·la la garantia de l’assegurança.

L’IMET, per l’article 16 lletres g) i l) del seu estatut, obliga la gerent María Teresa Carrillo a incoar expedient i imposar sancions que poden conduir a la revocació de les llicències investigades. No obstant això, a la llum d’aquest document, l’IMET no només estaria incomplint la seva obligació, sinó que també estaria avalant conductes castigades pel Reglament Metropolità del Taxi.

(Visited 334 times, 1 visits today)

avui destaquem

Feu un comentari