CaixaBank obté un benefici de 1.381 milions en l’any més difícil

L'entitat ha tancat el 2020 amb el volum de negoci més alt de la seva història: 659.332 milions d'euros, amb un creixement del 7,8%

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i dirigit per Gonzalo Gortázar, va obtenir el 2020 un benefici atribuït de 1.381 milions d’euros, un 19% menys respecte a l’exercici 2019, després de realitzar una provisió extraordinària de 1.252 milions d’euros i anticipar-se així a impactes futurs pels efectes econòmics de la Covid-19.

Aquesta provisió, establerta amb un enfocament prudent donat el context actual, s’ha incrementat en 91 milions durant el quart trimestre, mantenint la mateixa ponderació que en el tancament del trimestre anterior d’escenaris macroeconòmics actualitzats.

Elevat ritme comercial i lideratge en banca digital
Malgrat la complexitat de l’entorn, CaixaBank ha mantingut un elevat ritme comercial i d’activitat recurrent, amb una millora de les quotes de mercat -entre d’altres, la d’estalvi a llarg termini millora en 79 punts bàsics, fins al 23,3%, i la de crèdit a empreses se situa en el 16,5% després de sumar 111 punts bàsics- i un creixement de la vinculació de clients, que ha augmentat 2,2 punts percentuals, fins al 64,3% sobre el total de clients.

A més, destaca especialment la fortalesa en banca digital, on l’entitat ha assolit un 67,6% de clients digitals i una quota de mercat del 34,4% segons dades de Comscore, cosa que reforça el lideratge de l’entitat en banca digital, amb més de 7 milions de clients.

Per canals, CaixaBank ha consolidat especialment la seva posició com a primera entitat en l’ús de la banca mòbil, amb una quota del 32,5% del rànquing de Comscore. Destaca el creixement en serveis com Bizum, en el que CaixaBank és l’entitat amb més usuaris del mercat espanyol amb 3 milions de clients registrats, una quota del 22,7% i un creixement respecte al tancament del 2019 del 156%.

Així mateix, imagin, després de la presentació d’una nova estratègia i un nou concepte d’aplicació per a joves, ha captat 400.000 nous clients durant el segon semestre, cosa que li ha permès superar els 3 milions d’usuaris registrats.

Els ingressos core es mantenen estables
Malgrat la dificultat associada al context econòmic actual, els ingressos core es mantenen estables en l’any i se situen en els 8.310 milions d’euros (-0,1%). Durant el quart trimestre, els ingressos core augmenten un 2,8% en relació amb el trimestre anterior, impulsats pel bon comportament del marge d’interessos, comissions i ingressos per contractes d’assegurances, i un 1,7% en relació al mateix trimestre de l’any anterior.

En l’exercici 2020, el marge d’interessos ascendeix a 4.900 milions, -1,0% respecte al 2019, bàsicament, per la més baixa aportació de la cartera de renda fixa i, en especial, pel descens dels ingressos dels préstecs per una disminució del tipus d’interès aplicat, vinculat en part a l’increment de la concessió de crèdits ICO, a la reducció dels ingressos provinents del crèdit al consum i al descens de la corba de tipus. Efectes que han estat parcialment compensats per un increment del volum en la cartera així com per les mesures establertes pel BCE a finals de l’exercici anterior.

Els ingressos per comissions se situen en 2.576 milions en l’any (-0,9% respecte al 2019) i 671 milions durant el quart trimestre (-3,3% respecte al mateix trimestre de l’exercici anterior) impactats per la disminució de l’activitat econòmica. Respecte al tercer trimestre del 2020, el creixement és del 5,1%, recolzat en les comissions per comercialització d’assegurances i la gestió de l’estalvi a llarg termini dels clients.

Els ingressos derivats de l’activitat d’assegurances de vida risc se situen en 598 milions d’euros, amb un sòlid creixement del +7,5% respecte al 2019 i del +4,3% en relació amb el trimestre anterior (+4,8% respecte al mateix trimestre de l’exercici anterior).

L’epígraf d'”Altres ingressos i despeses d’explotació” recull, entre d’altres, la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits per import de 243 milions i els ingressos singulars associats a l’últim earnout de SegurCaixa Adeslas (135 milions).

En l’evolució interanual, també hi incideix el registre durant el quart trimestre d’una provisió, amb criteris conservadors, de 311 milions associada a Erste Group Bank a causa de l’impacte de la Covid-19 en l’entorn econòmic i a l’allargament de l’escenari de baixos tipus d’interès; i el registre de la plusvàlua de 420 milions derivada de la venda parcial del 29% de la participació en Comercia. Durant el primer trimestre de l’any, també es van registrar 109 milions associats a prejubilacions. Així mateix, els resultats del 2019 van estar marcats per l’impacte de l’acord laboral (978 milions d’euros).

Reducció del resultat d’operacions financeres i de participades
En l’evolució interanual del marge brut (-2,3%), hi influeix, essencialment, la reducció del resultat d’operacions financeres i el resultat de participades. El resultat d’operacions financeres se situa en 238 milions d’euros (-20,1%). La seva evolució ve marcada, en part, per la més gran materialització de plusvàlues en actius de renda fixa en l’exercici anterior.

Respecte a la cartera de participades, els ingressos es redueixen un 22,8%, fins als 454 milions d’euros. D’una banda, els ingressos per dividends inclouen el dividend de Telefónica i el de BFA per 100 i 40 milions d’euros, respectivament (104 milions i 46 milions el 2019). Per una altra, els resultats d’entitats participades disminueixen un 27,9% respecte al 2019 per uns resultats més baixos de les participades en el context econòmic actual, a excepció de SegurCaixa Adeslas que millora significativament el seu resultat anual i en especial el del quart trimestre en relació amb el mateix període de l’any anterior, per més baixa sinistralitat i aspectes singulars en el context de la Covid-19.

Les despeses d’administració i amortització recurrents es redueixen un 4% després de la gestió de la base de costos i despeses més baixes en què s’ha incorregut en el context de la Covid-19. Les despeses de personal decreixen un 4,6%, materialitzant estalvis associats a l’acord laboral del 2019 i les prejubilacions del 2020, que compensen, entre d’altres, l’increment vegetatiu. Les despeses generals també disminueixen un 3,9% en l’any.

L’esforç en la reducció de costos, amb una disminució interanual del 4%, superior a la reducció dels ingressos core (-0,1%), permet la millora de la ràtio d’eficiència core en 2,3 punts percentuals.

Volum de negoci rècord amb un creixement del 7,8%
CaixaBank ha tancat el 2020 amb el volum de negoci (crèdits+recursos) més alt de la seva història: 659.332 milions d’euros, amb un creixement en l’any del 7,8% (47.640 milions).

El crèdit a la clientela brut assoleix els 243.924 milions d’euros amb un creixement del 7,3% en l’any (16.518 milions), com a conseqüència essencialment de l’augment del crèdit a empreses (16,6%) i al sector públic (43,2%).

Els recursos de clients ascendeixen a 415.408 milions d’euros a 31 de desembre del 2020 (8,1% en l’any, 31.122 milions, i 2,7% en el trimestre), impulsats pel fort creixement dels dipòsits a la vista (16,2% i 3,2% en l’any i en el trimestre, respectivament), en un context en què les famílies i les empreses han gestionat les seves necessitats de liquiditat.

Els actius sota gestió se situen en els 106.643 milions d’euros. La seva evolució anual (4,2%) ve marcada, després de la caiguda dels mercats en la primera part del 2020, per la seva progressiva recuperació durant l’any, en especial durant l’últim trimestre. Destaquen també les subscripcions netes positives tant en l’any com en el trimestre.

El patrimoni gestionat en fons d’inversió, carteres i sicavs se situa en 71.315 milions d’euros (4% en l’any i 6,2% en el trimestre) i els plans de pensions assoleixen els 35.328 milions d’euros (4,7% en l’any i 4,9% en el trimestre).

Contenció de la morositat
La ràtio de morositat es redueix en l’any fins al 3,3% (-30 punts bàsics) i la ràtio de cobertura s’incrementa fins al 67% (+12 punts percentuals en l’any després de reforçar les provisions). El cost del risc 12 mesos se situa en el 0,75%.

Els saldos dubtosos descendeixen 193 milions d’euros en l’any malgrat l’alentiment en l’activitat de recuperació durant l’inici de la crisi sanitària. Destaca la reducció en el trimestre per import de 477 milions, amb caiguda en tots els segments de risc a conseqüència de l’activitat de recuperació, a la que s’afegeix l’impacte de vendes de cartera.

La cartera d’adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya és de 930 milions d’euros (-28 milions d’euros el 2020) i la ràtio de cobertura és del 42% (+3 punts percentuals en l’any). El total de vendes d’immobles el 2020 se situa en els 443 milions.

Fort compromís amb els clients
Des de mitjan març, CaixaBank ha estat operatiu en tot moment com a proveïdor de serveis essencials, i ha actuat amb un grau de compromís molt elevat amb la societat i amb els seus clients gràcies a la labor dels més de 35.000 empleats del Grup. L’entitat ha garantit el finançament a empreses i particulars i segueix donant suport als sectors més afectats per la pandèmia.

Durant el 2020, l’entitat ha aprovat un total de 388.641 sol·licituds de moratòria dels seus clients a Espanya, amb un important descens en el segon semestre. Les moratòries afecten una cartera d’11.097 milions d’euros, un 5% del total de la cartera de crèdit de CaixaBank. El 98% de les moratòries de crèdit concedides pel Grup es troben al corrent de pagaments al tancament del 2020. Les moratòries de crèdit al consum van vèncer, en la seva gran majoria, durant l’últim trimestre.

D’altra banda, des de l’inici de l’estat d’alarma, CaixaBank ha aprovat finançament al sector empresarial per 83.700 milions d’euros, al marge de les línies ICO, per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia en el teixit productiu. A més, des de l’inici de la comercialització de les línies ICO Covid-19, CaixaBank ha concedit 184.814 préstecs per 12.640 milions d’euros. El 76% de l’import desembossat correspon a autònoms i pimes. A més, el banc social de CaixaBank, MicroBank, ha concedit un total de 26.854 préstecs per valor de 349,7 milions d’euros destinats a pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19 durant el 2020.

Des que va començar la crisi de la Covid-19, amb el lema #AmbTuMésQueMai, CaixaBank va activar un ampli paquet de mesures amb l’objectiu d’atenuar els efectes econòmics i socials i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats dels col·lectius més afectats, com la bestreta de les prestacions d’atur i de suspensió temporal d’ocupació a 3,6 milions de persones; la condonació del lloguer dels habitatges de la seva propietat a 4.800 famílies i la col·laboració amb la Fundació “la Caixa” mitjançant, entre altres iniciatives, el programa de voluntariat de CaixaBank o les activitats del departament d’Acció Social de CaixaBank desenvolupades amb pressupost cedit per la Fundació “la Caixa”.

Aprovada la fusió amb Bankia
El 17 de setembre del 2020, els Consells d’Administració de CaixaBank i Bankia van acordar aprovar i subscriure el projecte comú de fusió per absorció de Bankia per CaixaBank amb una equació de bescanvi de 0,6845 accions de CaixaBank per cada acció de Bankia. El bescanvi s’atendrà amb accions de nova emissió de CaixaBank.

El projecte comú de fusió va ser aprovat per àmplia majoria en les Juntes Generals d’Accionistes de CaixaBank i de Bankia, que van tenir lloc a principis de desembre del 2020. El nomenament dels nous consellers per a l’etapa posterior a la fusió també va ser aprovat per la junta general de CaixaBank.

El quòrum assolit en les Juntes va superar el 70% en el cas de CaixaBank i el 80% en el de Bankia. Les dues Juntes van aprovar els punts de l’ordre del dia amb un suport superior al 99% en tots ells.

Es preveu que la fusió es materialitzi durant el primer trimestre del 2021 -subjecte a què s’obtinguin les autoritzacions regulatòries i administratives corresponents- i que la integració operativa entre les dues entitats s’executi abans de finalitzar el 2021.

Com a resultat d’aquesta operació:
*CaixaBank esdevindrà el banc de referència a Espanya amb més de 20 milions de clients, una quota en crèdits i dipòsits del 25% i 24%, respectivament, i superarà els 664.000 milions en actius totals, un volum que el convertirà en el banc de més dimensió del mercat domèstic.

*L’entitat assoleix una presència geogràfica equilibrada i diversificada, amb la xarxa d’oficines més extensa i especialitzada del sector. I la voluntat de mantenir la proximitat al territori i la inclusió financera que CaixaBank i Bankia sempre han demostrat. L’entitat combinada tindrà presència en al voltant de 2.200 municipis, i en 290 serà l’única entitat amb representació.

*La capil·laritat de la xarxa juntament amb les capacitats digitals –amb 10 milions de clients digitals a Espanya– permetran seguir millorant l’experiència del client.

*S’espera generar sinergies anuals de costos d’uns 770 milions i nous ingressos anuals al voltant de 290 milions.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

NOTÍCIES RELACIONADES

avui destaquem

Deixa un comentari

Notícies més llegides