CaixaBank s’apunta un benefici de 1.705 milions d’euros en l’exercici del 2019

Jordi Gual, president de CaixaBank
Jordi Gual, president de CaixaBank

El Grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat del qual és Gonzalo Gortázar, va obtenir el 2019 un benefici atribuït de 1.705 milions d'euros, un 14,1% menys que durant el mateix període de l'any anterior. El resultat del Grup s'incrementa un 20,4% respecte de l'exercici anterior, fins als 2.390 milions d'euros, si s'exclou l'acord laboral assolit durant el segon trimestre que va suposar una despesa bruta de 978 milions d'euros (685 milions d'euros nets).

La contribució al resultat del Grup per negocis ha estat: bancari i assegurances, 1.060 milions; participacions, 313 milions, i BPI, 332 milions. 

Amb una base de 13,7 milions de clients a Espanya, CaixaBank és el banc principal per a un de cada quatre clients minoristes. El model de proximitat de l'entitat, que fomenta la vinculació dels clients, l'èxit comercial, la innovació i una plataforma única de distribució omnicanal permeten augmentar i assolir sòlides quotes de mercat en els productes i serveis principals, com ara nòmines domiciliades, estalvi a llarg termini, fons d'inversió, plans de pensions, assegurances de vida, crèdit a empreses, entre d'altres. A més, l'entitat reforça el lideratge en banca digital amb 6,5 milions de clients digitals. 

Els ingressos core, que se situen en 8.316 milions d'euros el 2019 (+1,2%), han consolidat el seu creixement durant el segon semestre i han ajudat als resultats de l'entitat. El marge d'interessos puja a 4.951 milions d'euros (+0,9% respecte del 2018) a causa, principalment, d'uns ingressos de crèdit més alts per l'increment del volum de negoci, a l'estalvi en el finançament minorista i institucional i a una aportació més gran del negoci assegurador. 

D'altra banda, els ingressos per comissions se situen en 2.598 milions, +0,6% respecte del 2018, amb un bon comportament respecte del tercer trimestre (+5,7%) i del mateix trimestre de l'exercici anterior (+7,5%). 

Els ingressos per dividends inclouen durant el segon trimestre d'ambdós exercicis el dividend de Telefónica per 104 milions d'euros. Així mateix, durant el segon trimestre del 2019 es van registrar 46 milions d'euros corresponents a BFA. D'altra banda, el quart trimestre del 2018 incloïa un dividend de 23 milions d'euros per la participació romanent a Repsol en aquell moment. 

A més, durant el quart trimestre s'ha registrat la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits per 242 milions d'euros (228 milions d'euros el 2018). Durant el segon trimestre es va incloure la contribució al Fons Únic de Resolució per un import de 103 milions d'euros (97 milions d'euros el 2018). D'altra banda, es produeix una forta reducció de càrregues immobiliàries com a conseqüència de la venda del negoci immobiliari, formalitzada durant el quart trimestre del 2018. 

Per tant, el marge brut arriba als 8.605 milions. En l'evolució del marge brut (-1,8%) hi influeix la reducció dels resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació (-48,5%), com a conseqüència de la no atribució de Repsol i BFA. El marge brut, sense considerar l'aportació en ambdós exercicis de Repsol i BFA, creixeria un 3%.  

La partida de guanys/pèrdues en baixa d'actius reflecteix una evolució interanual del -77,3%, essencialment per esdeveniments extraordinaris que es van produir el 2018, com ara el registre del resultat negatiu derivat de l'acord de venda de la participació a Repsol i les pèrdues generades pel canvi en la classificació comptable de la participació de BFA.
 

Presència en més de 2.000 municipis 

CaixaBank avança més de pressa del que es preveia en la transformació amb la màxima orientació al client i l'obertura de noves oficines Store —està previst tenir-ne més de 600 el juny del 2020. A més, es manté la proximitat al territori i la inclusió financera amb la presència en més de 2.000 municipis i el desplegament de nous models de relació digital, com ara inTouch. 

El Pla Estratègic 2019-2021 de CaixaBank identificava com a motors de creixement principals l'estalvi a llarg termini, el finançament al consum i a empreses, els mitjans de pagament i les assegurances, entre d'altres, que evolucionen favorablement. 

El volum de negoci (crèdits + recursos) creix un 4,7% durant l'any fins als 611.692 milions. La intensa activitat comercial a l'entitat també es demostra en el creixement de l'estalvi a llarg termini, amb una quota de mercat del 22,5%. 

Els recursos de clients pugen a 384.286 milions d'euros, un 6,9% el 2019, impulsats per la  fortalesa de l'entitat i la recuperació dels mercats, amb una evolució trimestral del 0,5%. 

En aquest apartat, destaca l'increment dels passius per contractes d'assegurances (+7,5% i +2,4% durant l'any i durant el trimestre, respectivament) gràcies a l'evolució de la cartera de productes i a l'adaptació a les necessitats dels clients. En aquesta línia, sobresurt la bona evolució dels Unit Linked, que creixen un 35,3% durant l'any i un 10,2% durant el trimestre. 

El creixement de l'estalvi a la vista assoleix els 189.552 milions d'euros (+8,8% el 2019). En la seva evolució trimestral (+0,7%) repercuteix, entre d'altres, l'efecte estacional en l'àmbit minorista. 

Així mateix, els actius sota gestió creixen fins als 102.316 milions d'euros. La seva evolució anual (+8,9%) es basa, essencialment, en la recuperació progressiva dels mercats després de la caiguda de finals del quart trimestre del 2018. 

Dins d'aquest epígraf, el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i SICAV se situa en 68.584 milions d'euros (+6,3% durant l'any i +2,2% durant el trimestre). D'altra banda, els plans de pensions arriben als 33.732 milions d'euros (+14,7% durant l'any i +3,7% durant el trimestre). CaixaBank reforça el lideratge en aquests negocis amb una quota en fons d'inversió del 17,1% i en plans de pensions del 25,5%. 

D'altra banda, el crèdit brut a clients se situa en 227.406 milions d'euros (+1,2% de variació anual) i la cartera sana creix un 2,4% el 2019, i en destaca la bona evolució del crèdit a empreses. El finançament a empreses —sectors productius expromotors— augmenta un 7,2% el 2019 (+2% durant el trimestre). La quota de mercat de crèdit a empreses puja al 15,1%. 

D'una banda, el crèdit per a l'adquisició d'habitatge (-3,5% durant l'any i -1,1% durant el trimestre) continua marcat pel despalanquejament de les famílies, i durant el quart trimestre per l'efecte estacional d'amortitzacions de final d'any. D'altra banda, el crèdit a particulars —altres finalitats— augmenta un 1,3% el 2019, impulsat pel crèdit al consum (+13,8%).

Descens de la morositat per una òptima gestió del risc 

Durant l'any, els saldos dubtosos es redueixen en 2.401 milions d'euros (-1.159 milions durant el trimestre). A més de la gestió activa de la cartera dubtosa i la normalització dels indicadors de qualitat de l'actiu, el 2019 s'han formalitzat vendes de cartera, sobretot durant els últims mesos, per la qual cosa la ràtio de morositat disminueix fins al 3,6% (-108 punts bàsics durant el 2019), la ràtio més baixa que ha assolit l'entitat fins ara. La ràtio de cobertura s'incrementa fins al 55% (+1 punt percentual durant l'any). 

La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya puja a 958 milions d'euros (+218 milions d'euros durant l'any i +44 milions d'euros durant el trimestre). D'altra banda, la cartera de lloguer a Espanya se situa en 2.094 milions d'euros nets de provisions (-385 milions d'euros durant l'any i -141 milions d'euros durant el trimestre). El total de vendes d'immobles durant el 2019 arriba als 581 milions d'euros.  El cost del risc (12 mesos) se situa en el 0,15%.

Sòlids nivells de capital i liquiditat 

La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) assoleix el 12% el 31 de desembre. Excloent-ne els impactes extraordinaris del primer trimestre, l'evolució d'aquesta ràtio durant l'any ha estat de +37 punts bàsics per generació orgànica de capital (+19 punts bàsics durant el trimestre) i +31 punts bàsics per l'evolució dels mercats i altres impactes (+18 punts bàsics durant el trimestre, que inclou el nou criteri de comptabilització de certs compromisos de prestació definida amb els empleats). 

Aquests nivells de capital assenten les bases per assolir l'objectiu de capital fixat al Pla Estratègic 2019-2021, que se situa al voltant del 12%, amb un buffer d'un punt percentual addicional, que s'anirà constituint fins al final del 2021 per fer front a futurs canvis regulatoris, com ara la finalització del marc de Basilea 3. 

Pel que fa al requeriment de MREL (22,5% dels APR a nivell consolidat a partir de l'1 de gener del 2021), el 31 de desembre del 2019, CaixaBank té una ràtio sobre APR del 21,9% considerant la totalitat dels passius que pot elegir actualment la Junta Única de Resolució. Aquesta ràtio, proforma per l'emissió de deute feta el gener del 2020, assoliria ja el nivell exigit del 22,5%. 

D'altra banda, els actius líquids totals se situen en 89.427 milions d'euros el 31 de desembre del 2019, amb un creixement de 9.897 milions d'euros durant l'any a causa de l'evolució positiva del gap comercial i d'un volum de noves emissions superior als venciments. 

Així mateix, el saldo disposat de la pòlissa del BCE el 31 de desembre del 2019 s'ha reduït fins als 12.934 milions d'euros, 3.909 milions d'euros dels quals corresponen a TLTRO II i 9.025 milions d'euros a TLTRO III. Durant el 2019, s'han tornat 24.274 milions de TLTRO II i s'han disposat 9.025 milions de TLTRO III. 

La Liquidity Coverage Ratio mitjana del Grup (LCR), el 31 de desembre del 2019, és del 186%, molt per sobre del mínim requerit del 100%.

Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Deixa un comentari

Notícies més llegides

 

Desactiva tu adbloker en nuestra web para disfrutar el contenido

  1. Pulsa el icono del adblocker
  2. Selecciona “No actuar en páginas de este sitio web” (o similar). También puedes pulsar el botón “Activado para este sitio” o “Pausar adblocker”.
  3. Pulsa el botón refrescar de tu navegador para ver el contenido completo.