El Departament de Salut ha posat en marxa el nou Protocol de seguiment de l’embaràs a Catalunya que pretén desmedicalitzar l’atenció a les gestants tant com sigui possible, i oferir alhora les activitats preventives i de promoció de la salut més adients a cada moment.

El nou Protocol, que actualitza el del 2005, està dotat amb més de 330.000 euros, i s’aplicarà de forma progressiva. En la seva elaboració ha comptat amb la participació de més de 180 professionals i amb el suport de l’Associació Catalana de Llevadores i la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.

Aquest Protocol revisat s’adreça, principalment, als embarassos que tenen la consideració de normals, que són la majoria a Catalunya, però a la vegada inclou recomanacions adients per a tots els nivells de risc que es puguin donar. El document detalla un calendari molt més pautat de les visites i actuacions a realitzar i s’avança la primera visita abans de les 10 primeres setmanes de gestació, que fins ara es feia abans de les 12 setmanes. D’altra banda, s’eviten exploracions innecessàries com l’exploració mamària o el tacte vaginal.

 

PROVA DE L’ADN

Una de les principals novetats és la incorporació de la prova de l’ADN fetal en sang materna per detectar anomalies cromosòmiques, com la síndrome de Down, la de Patau o la d’Edwards, que són les més freqüents. Aquesta prova pot evitar fins a 1.200 procediments invasius a l’any (biòpsia o amniocentesi), les quals comporten un cert risc d’avortament.

El test consisteix en una anàlisi de sang de la mare per detectar-hi cèl·lules del fetus i poder analitzar-ne l’ADN. S’oferirà a les gestants que presentin un risc alt i intermedi, després del triple screening o test combinat de cribratge bioquímic i ecogràfic que es fa al primer trimestre d’embaràs.

La prova dona una certesa del 99% i això suposarà una gran seguretat en els casos negatius mentre que en els positius, s’haurà de confirmar amb les proves invasives. Aquest test es començarà a aplicar a partir de setembre per a les gestants amb alt risc i posteriorment s’ampliarà de forma progressiva a les de risc intermedi.

 

SALUT MENTAL

Una altra de les novetats del Protocol és el seguiment durant tot l’embaràs i el postpart del benestar emocional de la mare i s’incorpora un cribratge sistemàtic universal per detectar estats depressius i ansiosos. Aquesta avaluació es duu a terme a través d’un qüestionari anomenat de Wholey que el llevador o llevadora fa a totes les gestants durant diferents moments de l’embaràs i del postpart. En cas que s’identifiqui el risc de patir algun símptoma de depressió o ansietat, es deriva la dona a l’atenció especialitzada perquè pugui fer el tractament adequat.

S’estima que una de cada quatre embarassades podria patir un problema de salut mental - els més comuns: l’ansietat i la depressió-; una de cada deu, una depressió postpart i una de cada mil presentarà una malaltia aguda greu com la psicosi postpart.

 

DIABETIS

El nou Protocol de l’embaràs també inclou una modificació del cribratge de la diabetis. En aquest sentit, en les dones amb factors de risc, és a dir, amb obesitat, antecedents familiars de diabetis o que hagin tingut un fill molt gran, s’avança al primer trimestre la detecció d’aquesta malaltia. En aquest supòsit es fa un test de cribratge de glucèmia basal en les primeres visites de l’embaràs amb l’objectiu de detectar hiperglucèmies.

 

VIOLÈNCIA MASCLISTA

El nou Protocol també inclou un cribratge universal a totes les gestants per detectar i atendre situacions de violència masclista. Cada professional haurà de trobar la manera més adient per fer el qüestionari a la dona per tal que rebi l’atenció mes adequada.

El Protocol també incorpora millores en la detecció i actuació en casos de consum de tabac, alcohol i altres drogues. A més, recull les actualitzacions d’alguns cribratges de malalties emergents com la del virus del Zika o la malaltia de Chagas.

D’altra banda, s’inclou en el Protocol la recomanació de les vacunacions contra la tos ferina i contra la grip per a les dones gestants. I finalment, cal esmentar que s’hi reforça el paper de la parella o de les persones de l’entorn més proper de la dona en el seguiment de l’embaràs. L’objectiu és que s’impliquin i participin a les visites de control i seguiment de l’embaràs, així com també en les classes de preparació al part.

 

Per a més informació clica al següent enllaç: 

http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/Embaras-part-i-puerperi/Protocol-de-seguiment-de-lembaras/